การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

  • แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

  • แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร


  • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง


  • ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปรกฟ้า


  • โครงการบุคลากรดีเด่น เทศบาลเมืองปรกฟ้า


ติดต่อเรา