การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

  • แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

  • แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร

  • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง

  • ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • โครงการบุคลากรดีเด่น เทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Message us