E-Service

E-Service สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • คำขอต่ออายุประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ


  • คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


  • คู่มือขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร


  • แบบขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร


  • แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


  • คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


  • แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง


  • คู่มือการขอรับบริการประปา


  • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้น้ำประปา


ติดต่อขอใช้บริการ