E-Service

E-Service สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • คำขอต่ออายุประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ


 • คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


 • คู่มือขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร


 • แบบขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร


 • แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


 • คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


 • แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง


 • คู่มือการขอรับบริการประปา


 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้น้ำประปา


ติดต่อขอใช้บริการ


  ติดต่อเรา