E-Service

E-Service สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า


  • คำขอต่ออายุประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ

  • คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • คู่มือขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

  • แบบขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

  • แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

  • คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

  • แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง

  • คู่มือการขอรับบริการประปา

  • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้น้ำประปา

ติดต่อขอใช้บริการMessage us