คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • คู่มือการจัดทำงบประมาณ

 • คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 • คู่มือการจัดทำแผน


 • ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท


 • คู่มือการปฏิบัติร้องทุกข์


 • คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 • คู่มือการจัดทำงบประมาณ


 • คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด


 • คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ


 • คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน


 • คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต


 • ขั้นตอนการลคู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 • คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี


 • คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง


ติดต่อเรา