คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

 • คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • คู่มือการจัดทำงบประมาณ

 • คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 • คู่มือการจัดทำแผน

 • ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท

 • คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • คู่มือการจัดทำงบประมาณ

 • คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

 • คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

 • คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

 • ขั้นตอนการลคู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

 • คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 • คู่มือการปฏิบัติ เรื่อง การร้องเรียนการให้บริการ

Message us