การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA

 ข้อมูลพื้นฐาน 


  การประชาสัมพันธ


การดำเนินงาน


การให้บริการ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน


Message us