การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA

 ข้อมูลพื้นฐาน 


  การประชาสัมพันธ


 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


การดำเนินงาน


  การปฏิบัติงาน


การให้บริการ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


นโยบาย No Gift Policy


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


Message us