การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA

 ข้อมูลพื้นฐาน 


  การประชาสัมพันธ


แผนการดำเนินงานและงบประมาณ


การปฏิบัติงาน


การให้บริการและติดต่อประสานงาน


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้าง


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


นโยบาย No Gift Policy


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


Message us