ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าในโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโทรศัพท ์มือถือเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก” โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิ ลโทรศัพท์เก่า ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กแล ะสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเ ล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง เพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน ครัวเรือน ที่กำลังเป็นปัญหาในการจัดก ารในปัจจุบัน สำหรับประชาชนผู้สนใจ เชิญร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจังหวัดทั่วประเทศ และประชาชนที่อยู่ภายในเขตเ ทศบาลเมืองปรกฟ้า สามารถร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไ ด้ที่ สำนักปลัดเทศบาลฯ โทร.038-167062-4 ต่อ 108 ค่ะ

Message us