แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564) ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570)

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us