หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • คู่มือการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

  • คู่มือการปฏิบัติงาน การสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  • ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายฯ


  • คู่มือการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เป็นพนักงานเทศบาล


  • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563


  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ติดต่อเรา