หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล

 • คุณสมบัติต้องห้ามการเป็นข้าราชการ

 • แนบท้ายคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นข้าราชการ

 • แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 • แนวทางปฏิบัติในการบรรจุแต่งตั้งและขอใช้บัญชี

 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 • ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติราชการ (31 มีนาคม2559)

 • มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

 • วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563)

 • แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2564-2566

 • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

 • คู่มือการสรรหาพนักงานจ้าง ปรับปรุง 2565

 • ประกาศ ก กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

 • มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562)

 • ประกาศ กจจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560

 • ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 • ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

 • ประกาศมาตรฐานทั่วไปการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

 • ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

 • ประกาศแนบท้าย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

 • ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564)

 • มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ฯลฯ

 • มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ

 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559

 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559

Message us