รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

  • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

  • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Message us