ประกาศ/คำสั่งเทศบาล

 • ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 • ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอยื่นคำร้อง/ร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อประกอบการขออนุญาต ขอหนังสือรับรอง ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟ้าอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อการทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีในเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่นๆในการติดต่อขอตรวจดูหรือคัดลอกสำเนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำ

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนหรือยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ให้ปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้าปฏิบัติราชการแทน

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

 • คำสั่งเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564

Message us