ประกาศเทศบาล

  • ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอยื่นคำร้อง/ร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อประกอบการขออนุญาต ขอหนังสือรับรอง ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟ้าอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อการทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีในเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่นๆในการติดต่อขอตรวจดูหรือคัดลอกสำเนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำ

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนหรือยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า