การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  • รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอะแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอะแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

Message us