📣📣ประกาศแจ้งจากเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 จากเดิม 31 สิงหาคม 2563 เป็น 31 ตุลาคม 2563

📣📣ประกาศแจ้งจากเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 จากเดิม 31 สิงหาคม 2563 เป็น 31 ตุลาคม 2563 ค่ะ

📌สิ่งที่ต้องเตรียมในการเสียภาษี📌
1.เอกสารสปก./โฉนด
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3.ในกรณีที่มีบ้านอยู่ในที่ดิน ให้เตรียมทะเบียนบ้านมาด้วย
4.ใบเสร็จของปี 2562

⛔️หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้เตรียมเอกสารพร้อมสำเนามาด้วยนะคะ