🎖🎖ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

นายสุทิน สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่สุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต มีจิตบริการ งดรับ งดให้ No Gift Policy🙏🙏

Message us