🎈🎈ส.ป.ก.ชลบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตอำเภอเกาะจันทร์และบ่อทอง

โดยในเขตอ.เกาะจันทร์ สามารถรับบริการได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ชั้น 1 โดยรับบริการต่างๆ ดังนี้
1. รับคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. รับคำขอโอนสิทธิและตกทอดทางมรดกสิทธิ
3. ให้คำแนะนำข้อกฎหมาย
4. ตรวจสอบการถือครองที่ดิน
5. มอบ ส.ป.ก.4-01 ชลบุรี (ถ้ามี)
6. ให้บริการอื่นๆ
**โดยประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับบริการ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ตามวันที่กำหนดค่ะ🙏🙏

Message us