๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า..คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Message us