โครงการโครงการพัฒนาสุขบัญญัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 แห่งของเทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาสุขบัญญัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีความรู้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และการป้องกันโรคโควิด-19

ติดต่อเรา