โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ปีงบประมาณ 2566

☺️ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้าร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาบ้านเนิน หมู่ที่15 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ

Message us