โครงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนฯ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ดำเนินโครงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

Message us