โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยมีนายสมพาน พวงสิน รองนากยกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยการตรวจ ATK สำหรับผู้เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์

Message us