โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยมีนายพงษ์เทพ บุญเมือง เลขานุการนายกฯ ให้เกียรติเป็นประธาน

Message us