โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทศบาลเมืองปรกฟ้าต้านภัยทุจริต “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทศบาลเมืองปรกฟ้าต้านภัยทุจริต “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                   วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทิน สุดถิ่น เป็นประธานพิธีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทศบาลเมืองปรกฟ้าต้านภัยทุจริต “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมโครงการอบรม เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคู่กับสังคมของแต่ละประเทศเป็นเวลานาน เกิดได้ในหลากหลายรูปแบบ ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ในแนวทางการปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก และส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทั้งสร้างทัศนคติหรือค่านิยมรักความถูกต้อง  และประชาสัมพันธ์มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us