โครงการประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองปรกฟ้า

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายสุทิน สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ได้มอบหมายให้ นายมาโนช วุฒิปัญญารัตนกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมประชาคมเมืองของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย  นายสุทิน สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

Message us