โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฉีดพ่นทำความสะอาดตลาดสี่แยกปรกฟ้า)

ครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฉีดพ่นทำความสะอาดตลาดสี่แยกปรกฟ้า)

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาลและเพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชาวไทย เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฉีดพ่นทำความสะอาดตลาดสี่แยกปรกฟ้า) ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ โดมด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้าและบริเวณตลาดสี่แยกปรกฟ้าสัตตพรหม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โดยท่านว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในการนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Message us