แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us