แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us