แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) 


  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) 

  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) 

  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)

  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

Message us