รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Message us