แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Message us