แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562