ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้


 • พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า

ช่องทางการร้องเรียน


 • ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 2
 • ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 038-167062-4 ต่อ 118, 119 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน กองวิชาการและแผนงาน
 • ระบบร้องทุกข์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Line@, Facebook)
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ เทศบาลฯ  ที่ prokfacity@gmail.com
 • ช่องทางไปรษณีย์ ส่งที่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลเมืองปรกฟ้า เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
 • โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 1202-8 โทรสาร 0-2243-6637 หรือ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี  สถานที่ตั้ง อยู่ที่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038 – 278370
 • Call Center 1567 ศูนย์ดำรงธรรม มท. ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
 • สายด่วนของรัฐบาล โทร. 1111

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูล


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

วิธีแจ้งเบาะแส


 • ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้กระทำผิด
 • พฤติการณ์ที่พบเห็น/ทราบ เช่น เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำผิด และพยานหลักฐานต่างๆ(ถ้ามี) เช่น เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย พยานบุคคล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่


 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ แล้ว
 2. ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
 3. สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า พิจารณาลงนาม
 4. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียน
 5. แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
 6. เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า  รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า
 7. ดำเนินการเก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
 8. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) และจัดเก็บเรื่องไว้เป็นข้อมูล 
ติดต่อเรา