เทศบาลเมืองปรกฟ้า ร่วมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักเห็ด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักเห็ด เป็นกลุ่มอาชีพที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มอาชีพได้ถ่ายทอดความรู้ให้คนในขุมชน ทำให้สมาชิกกลุ่มในพื้นทีมีรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจสินค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร. 038-167062 ต่อ 122

Message us