เทศบาลเมืองปรกฟ้า รับมอบเกียรติบัติรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)

เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้รับมอบเกียรติบัติรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ในเรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ประจำปี 2564 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Message us