เทศบาลเมืองปรกฟ้า..ขอเชิญประชาชนที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

📣เทศบาลเมืองปรกฟ้า..ขอเชิญประชาชนที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยผู้สมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า
4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

📌โดย อถล. มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
(3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

👉ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นใบสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-167062-4 ต่อ 115

Message us