เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

Message us