เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

Message us