เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 แห่ง

ในวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองปรกฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าตรวจพื้นที่และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 แห่งในสังกัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 113/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

Message us