เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  • ประกาศการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • ประกาศนโยบายความโปร่งใส

  • ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us