อำนาจหน้าที่

เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2562)

มาตรา53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50

(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

(5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

มาตรา 54  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(3) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(4) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

(5) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

(6) ให้มีการสาธารณูปการ

(7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

(8) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

(9) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

(10) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

(12) เทศพาณิชย์

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2496

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2505

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2511

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2511

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2519

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2523

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่13) พ.ศ.2552

 • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562

 • ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบของส่วนราชการ

Message us