หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าสิบตรีเดชอนันต์ มธุรัญญานนท์

ปลัดเทศบาล​

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล

นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิติวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง

จ่าสิบตรีเดชอนันต์ มธุรัญญานนท์

ปลัดเทศบาล​ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาววิมลณัฐ สวัสดิ์นที

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ สุรินทร์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวสุพีพร พนัสเจริญศรี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Message us