หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าสิบตรี เดชอนันต์ มธุรัญญานนท์

ปลัดเทศบาล​

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล

นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิติวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวนัชฌารีย์ อาทรกิจวัฒน์

ผู้อํานวยการกองคลัง

นายบรรดิษฐ์ วัลย์เปรียงเถาว์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวดาวใจ ดีล้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายฐิติพงษ์ เนื่องจำนงค์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวสุพีพร พนัสเจริญศรี

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ติดต่อเรา