สำนักปลัดเทศบาล

นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิติวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายอธิบดี บ่อมี

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายณัฐพงษ์ จารุขจรรัตน์

เจ้าพนักงานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย

นางสาวพิมพวรรณ หนูแจ่ม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณพัฐอร พารา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาวณัฐกรทิพ ซื่อฐากร

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิชญ์สุดา ลายพุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชญาภา ธนากูลพานิชย์

พนักงานดับเพลิง

นายสุพจน์ วิเชียรแก้วมณี

พนักงานดับเพลิง

นายวิชัย แสงสุข

พนักงานดับเพลิง

นายสุริยา จันทร์เสงี่ยม

พนักงานดับเพลิง

นายอาทิตย์ คำลือ

พนักงานดับเพลิง

นายอำนาจ จรูญผล

พนักงานขับรถยนต์

นายชนะชัย หอมคง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอังศวีร์ ทองรัก

ภารโรง

นางสาวอังศวีร์ ทองรัก

ภารโรง

นายศานิตย์ แก้วสังข์

ยาม

นายปราโมท อินทร์จันทร์

พ่อบ้าน

Message us