สำนักปลัดเทศบาล

นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิติวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวภรภัทร ภาสภูมิใจที่ดี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวศรีสุดา เกียรติสุดาเกื้อกูล

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพิรุณรัตน์ แก้วประจุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชลธิชา รองทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิชญ์สุดา ลายพุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณพัฐอร พารา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาวยุคลธร พุทธวงษ์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายอาทิตย์ คำลือ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุพจน์ วิเชียรแก้วมณี

พนักงานดับเพลิง

นายวิชัย แสงสุข

พนักงานดับเพลิง

นายสุริยา จันทร์เสงี่ยม

พนักงานดับเพลิง

นายอนุชา จุมพล

พนักงานดับเพลิง

นางสาวชญาภา ธนากูลพานิชย์

พนักงานดับเพลิง

นายจิรายุ ยิ้มแย้ม

พนักงานดับเพลิง

นายอำนาจ จรูญผล

พนักงานขับรถยนต์

นายชนะชัย หอมคง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอังศวีร์ ทองรัก

ภารโรง

นายกิมย้ง ชาญหิรัญประเสริฐ

ยาม

นายวันชัย พงศ์รัฐกร

พ่อบ้าน

นางสาวจิตรา คำบุบผา

แม่บ้าน

ติดต่อเรา