สำนักปลัดเทศบาล

นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิติวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวสุพีพร พนัสเจริญศรี

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางสาวพรรณพิไล ยิ้มรูปเล็ก

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวชลธิชา รองทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางวิไลพร บุญประกาศิต

นักการ

นางสาวเบญจมาศ ฤทธิ์งาม

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวยุคลธร พุทธวงษ์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิชญ์สุดา ลายพุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอาทิตย์ คำลือ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายนภา บุบผา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุพจน์ วิเชียรแก้วมณี

พนักงานดับเพลิง

นายวิชัย แสงสุข

พนักงานดับเพลิง

นายสุริยา จันทร์เสงี่ยม

พนักงานดับเพลิง

นางสาววารุนันท์ จุมพล

พนักงานดับเพลิง

นายอำนาจ จรูญผล

พนักงานขับรถยนต์

นายธนกร นรสิงห์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอังศวีร์ ทองรัก

ภารโรง

นายกิมย้ง ชาญหิรัญประเสริฐ

ยาม