สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมบูรณ์ พูลสวัสดิ์

ประธานสภาเทศบาล

นายขจรเดช วรรณเทศ

รองประธานสภาเทศบาล

จ่าสิบตรีเดชอนันต์ มธุรัญญานนท์

เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เขต 1

นางรัมภา จรูญผล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมศักดิ์ สมานราษฎร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวาสนา ศรีสมุทร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายขจรเดช วรรณเทศ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเพย หอมคง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางชุติญา พวงบุปผา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เขต 2

นายสมบูรณ์ พูลสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบานเย็น เหลืองอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุนทร ราศรีจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายปรีชา จดแตง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายณัฐกิตต์ ยงเสมอ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมาน เพื่อวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เขต 3

นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายวิฑูรย์ ศรีมาลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายธนกร หมื่นอินกูฎ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายจักรพันธ์ พรกุนา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายสนธิ ปานแสงทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายเทอดณรงค์ เส้นตรง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

Message us