สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ

ประธานสภาเทศบาล

นายสุทธิ ผจงกิจกำธร

รองประธานสภาเทศบาล

นายสมบูรณ์ พูลสวัสดิ์

เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เขต 1

นายสมชาย ทองหยิบ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายขจรเดช วรรณเทศ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางรัมภา จรูญผล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมบัติ แซ่ลี้

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเพย หอมคง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมศักดิ์ จรูญผล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เขต 2

นายสมบูรณ์ พูลสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมาน เพื่อวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุทธิ ผจงกิจกำธร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายลือชัย ขุนอินทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบานเย็น เหลืองอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธงชัย เอี๊ยบเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เขต 3

นายศุภชัย ฤทธิ์งาม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายปรีชา เอี่ยมสอาด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายไพบูลย์ ทีปกากร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายจักรพันธ์ พรกุนา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายวิฑูรย์ ศรีมาลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

ติดต่อเรา