ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
     การเดินทางมาติดต่อราชการที่อำเภอ มีรถโดยสาร 1 สาย ใช้ถนนลาดยาง ส่วนสภาพถนนในหมู่บ้านเป็นถนนดินและลูกรังมีจำนวน 147 สายยาวประมาณ 293.58 กม. ถนนเคฟชิล จำนวน 33 สาย ยาวประมาณ 75.785 กม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 สาย ยาวประมาณ 4.132 กม. ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 2 สาย ยาวประมาณ 29 กม.

การโทรคมนาคม
     –  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ            จำนวน    20 แห่ง คือ 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2จำนวน 2 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3จำนวน 3 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5จำนวน 2 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7จำนวน 5 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11จำนวน 2 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14จำนวน 1 แห่ง

ไฟฟ้า
     มีประชากรบางส่วนในตำบลที่ใช้ไฟฟ้าโซลาเซลจำนวน 143 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของครัวเรือนทั้งหมด

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     ลำน้ำ ลำห้วย 10 สาย คือ 

สายที่ 1คลองหลวงไหลผ่านหมู่ที่ 2,15,8,10
สายที่ 2ห้วยวังระกำไหลผ่านหมู่ที่ 6,12,2,15
สายที่ 3ห้วยเสือแพะไหลผ่านหมู่ที่ 3,6
สายที่ 4ห้วยบวบไหลผ่านหมู่ที่ 13,2
สายที่ 5ห้วยน้ำโสมไหลผ่านหมู่ที่ 11
สายที่ 6ห้วยแปดวาไหลผ่านหมูที่ 6,9,11
สายที่ 7ห้วยโค้งไหลผ่านหมู่ที่ 9,11
สายที่ 8ห้วยปอไหลผ่านหมู่ที่ 6,9,11,12
สายที่ 9ห้วยซุงไหลผ่านหมู่ที่ 8
สายที่ 10ห้วยรำแพนไหลผ่านหมู่ที่ 4,5,14,10

 

บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง คือ

  • หนองกันเกรา อยู่หมู่ที่ 11
  • หนองกะหลัก อยู่หมู่ที่ 7
  • หนองตะเคียน อยู่หมู่ที่ 5

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     ฝาย และอื่นๆ 8 แห่ง คือ 

แห่งที่ 1ฝายหมู่ที่ 2บ้านหนองชุมเห็ด
แห่งที่ 2ฝายหมู่ที่ 2บ้านคลองระกำ
แห่งที่ 3ฝายห้วยบวบหมู่ที่ 2บ้านหนองชุมเห็ด
แห่งที่ 4ฝายหมู่ที่ 9-11บ้านหนองกันเกรา
แห่งที่ 5ฝายหมู่ที่ 9บ้านห้วยโค้ง
แห่งที่ 6ฝายหมู่ที่ 9บ้านหนองบอน
แห่งที่ 7ฝายหมู่ที่ 10บ้านใหม่
แห่งที่ 8ฝายหมู่ที่ 15บ้านคลอง

 

หมู่ที่ชื่อสถานที่บริเวณ/สถานที่ตั้งความจุ
ประมาณ
(ลบ.ม.)
เจ้าของ
โครงการ
ปี พ.ศ
ที่สร้าง
2สระเก็บน้ำโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด กรมพัฒนาที่ดิน
3อ่างเก็บน้ำสระตาพรหมบ้านสระตาพรหม338,900อบจ.2549
4สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินบ้านหนองหอย60,500กรมพัฒนาที่ดิน2543
6สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินบ้านทับบริบูรณ์133,800  กรมพัฒนาที่ดิน2551
8สระหลวงบ้านหนองแฟบ201,800
9สระเก็บน้ำหนองบอนบ้านหนองบอน
(ทางเข้าปลูกป่า)
116,700รัฐบาล2543
9สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินบ้านหนองบอน119,300กรมพัฒนาที่ดิน
9สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินบ้านห้วยโค้ง53,095กรมพัฒนาที่ดิน2551
11สระเก็บน้ำบ้านแปลงบ้านนายสมบัติ116,700รัฐบาล2545
11สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินระบบประปาศาลาประชาคม78,750กรมพัฒนาที่ดิน
12สระเก็บน้ำบ้านทับบริบูรณ์สระหลวง193,800รัฐบาล2543
14สระเก็บน้ำบ้านหนองตีนเขียด 159,900รัฐบาล2544
รวม12แห่ง 

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ (แบบบ่อน้ำประปาบาดาล) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

หมู่ที่บริเวณ/สถานที่ตั้งจำนวน(แห่ง)ปี พ.ศ. ที่สร้าง
2บ้านนายชนะ ประดิษฐ์ธรรม12551
3บนเขา1
3บ้านลุงสัน1
4บ้านหนองยางบน12549
4บ้านนายจุ๋น12550
5บ้านนายจุ๋น12549
5หนองยางล่าง12549
5วัดโปร่งหิน12549
5เจ็ดบิน12550
5บ้านนางบุญเยือน12552
5บ้านนายชะลอ1
5บ้านนายเสือ เนื่องจำนง12553
6บ้านนายสุทิน1
6บ้านนางสำเนียง1
6บ้านนางจำเนียร1
7บ้านหนองเตียน12549
7บ้านหนองกะหลัก12549
8บ้านนายประชุม12549
8บ้านนายสายชล12550
8สระหลวง1
8คอกม้า12551
9ตลาดหนองยายหมาด1
10บ้านหนองมะนาว1
10บ้านนายเลื่อม จำรัส12549
10ร้านค้าชุมชน12551
11บ้านนายสมบัติ12549
12บ้านนายดำริ12548
12บ้านนายทัศดี12548
12วัดเขาลมเย็น1
12โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว1
12บ้านบางห่อ12551
13บ้านนายทัศน์12551
15หลังวัดสายวารี1
รวม33แห่ง

 

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล (แบบใช้คันโยก) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

หมู่ที่บริเวณจุดที่ตั้งจำนวน
(แห่ง)
ปี พ.ศ.
ที่สร้าง
หมายเหตุ
2สถานีอนามัยบ้านหนองชุมเห็ด1ระบบการทำงานแบบคันโยก
2บ้านนายโชค พรหมวงศ์1
3บ้านนางสาวปิยฉัตร ยอดเพชร1
6โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง1
6บ้านนายชู โคตรพันธ์1
6ทางแยกบ้านนางแก้ว อาษาชาติ1
7มัสยัสยารูณมุสตฟา1
7บ้านนายอุเทน นวลฉวี1
7บ้านนายองอาจ สางทุกข์       1
9บ้านนายบำรุง เหมรัตน์สกุล1
11บ้านนางสาวแต๋ว รัตนะ1
11บ้านนายแดง แซ่ลี้1
11บ้านนายบุญวัง รุ่งโรจน์1
11บ้านผู้ใหญ่สิริการย์ ชุติเลิศธนะรัตน์1
12บ้านนางห่อ กุงพันธ์1
12บ้านนาบไพรินทร์ พลเพลา1
14บ้านผู้ใหญ่สงวน สืบชาติ1
รวม17แห่ง 
ติดต่อเรา