ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
     การเดินทางมาติดต่อราชการที่อำเภอ มีรถโดยสาร 1 สาย ใช้ถนนลาดยาง ส่วนสภาพถนนในหมู่บ้านเป็นถนนดินและลูกรังมีจำนวน 147 สายยาวประมาณ 293.58 กม. ถนนเคฟชิล จำนวน 33 สาย ยาวประมาณ 75.785 กม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 สาย ยาวประมาณ 4.132 กม. ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 2 สาย ยาวประมาณ 29 กม.

การโทรคมนาคม
     –  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ            จำนวน    20 แห่ง คือ 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวน 3 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จำนวน 2 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 จำนวน 5 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 จำนวน 2 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 จำนวน 1 แห่ง

ไฟฟ้า
     มีประชากรบางส่วนในตำบลที่ใช้ไฟฟ้าโซลาเซลจำนวน 143 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของครัวเรือนทั้งหมด

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     ลำน้ำ ลำห้วย 10 สาย คือ 

สายที่ 1 คลองหลวง ไหลผ่านหมู่ที่ 2,15,8,10
สายที่ 2 ห้วยวังระกำ ไหลผ่านหมู่ที่ 6,12,2,15
สายที่ 3 ห้วยเสือแพะ ไหลผ่านหมู่ที่ 3,6
สายที่ 4 ห้วยบวบ ไหลผ่านหมู่ที่ 13,2
สายที่ 5 ห้วยน้ำโสม ไหลผ่านหมู่ที่ 11
สายที่ 6 ห้วยแปดวา ไหลผ่านหมูที่ 6,9,11
สายที่ 7 ห้วยโค้ง ไหลผ่านหมู่ที่ 9,11
สายที่ 8 ห้วยปอ ไหลผ่านหมู่ที่ 6,9,11,12
สายที่ 9 ห้วยซุง ไหลผ่านหมู่ที่ 8
สายที่ 10 ห้วยรำแพน ไหลผ่านหมู่ที่ 4,5,14,10

 

บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง คือ

  • หนองกันเกรา อยู่หมู่ที่ 11
  • หนองกะหลัก อยู่หมู่ที่ 7
  • หนองตะเคียน อยู่หมู่ที่ 5

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     ฝาย และอื่นๆ 8 แห่ง คือ 

แห่งที่ 1 ฝายหมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด
แห่งที่ 2 ฝายหมู่ที่ 2 บ้านคลองระกำ
แห่งที่ 3 ฝายห้วยบวบหมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด
แห่งที่ 4 ฝายหมู่ที่ 9-11 บ้านหนองกันเกรา
แห่งที่ 5 ฝายหมู่ที่ 9 บ้านห้วยโค้ง
แห่งที่ 6 ฝายหมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน
แห่งที่ 7 ฝายหมู่ที่ 10 บ้านใหม่
แห่งที่ 8 ฝายหมู่ที่ 15 บ้านคลอง

 

หมู่ที่ ชื่อสถานที่ บริเวณ/สถานที่ตั้ง ความจุ
ประมาณ
(ลบ.ม.)
เจ้าของ
โครงการ
ปี พ.ศ
ที่สร้าง
2 สระเก็บน้ำ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด   กรมพัฒนาที่ดิน
3 อ่างเก็บน้ำสระตาพรหม บ้านสระตาพรหม 338,900 อบจ. 2549
4 สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน บ้านหนองหอย 60,500 กรมพัฒนาที่ดิน 2543
6 สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน บ้านทับบริบูรณ์ 133,800   กรมพัฒนาที่ดิน 2551
8 สระหลวง บ้านหนองแฟบ 201,800
9 สระเก็บน้ำหนองบอน บ้านหนองบอน
(ทางเข้าปลูกป่า)
116,700 รัฐบาล 2543
9 สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน บ้านหนองบอน 119,300 กรมพัฒนาที่ดิน
9 สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน บ้านห้วยโค้ง 53,095 กรมพัฒนาที่ดิน 2551
11 สระเก็บน้ำบ้านแปลง บ้านนายสมบัติ 116,700 รัฐบาล 2545
11 สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน ระบบประปาศาลาประชาคม 78,750 กรมพัฒนาที่ดิน
12 สระเก็บน้ำบ้านทับบริบูรณ์ สระหลวง 193,800 รัฐบาล 2543
14 สระเก็บน้ำบ้านหนองตีนเขียด   159,900 รัฐบาล 2544
รวม 12 แห่ง  

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ (แบบบ่อน้ำประปาบาดาล) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

หมู่ที่ บริเวณ/สถานที่ตั้ง จำนวน(แห่ง) ปี พ.ศ. ที่สร้าง
2 บ้านนายชนะ ประดิษฐ์ธรรม 1 2551
3 บนเขา 1
3 บ้านลุงสัน 1
4 บ้านหนองยางบน 1 2549
4 บ้านนายจุ๋น 1 2550
5 บ้านนายจุ๋น 1 2549
5 หนองยางล่าง 1 2549
5 วัดโปร่งหิน 1 2549
5 เจ็ดบิน 1 2550
5 บ้านนางบุญเยือน 1 2552
5 บ้านนายชะลอ 1
5 บ้านนายเสือ เนื่องจำนง 1 2553
6 บ้านนายสุทิน 1
6 บ้านนางสำเนียง 1
6 บ้านนางจำเนียร 1
7 บ้านหนองเตียน 1 2549
7 บ้านหนองกะหลัก 1 2549
8 บ้านนายประชุม 1 2549
8 บ้านนายสายชล 1 2550
8 สระหลวง 1
8 คอกม้า 1 2551
9 ตลาดหนองยายหมาด 1
10 บ้านหนองมะนาว 1
10 บ้านนายเลื่อม จำรัส 1 2549
10 ร้านค้าชุมชน 1 2551
11 บ้านนายสมบัติ 1 2549
12 บ้านนายดำริ 1 2548
12 บ้านนายทัศดี 1 2548
12 วัดเขาลมเย็น 1
12 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 1
12 บ้านบางห่อ 1 2551
13 บ้านนายทัศน์ 1 2551
15 หลังวัดสายวารี 1
รวม 33 แห่ง

 

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล (แบบใช้คันโยก) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

หมู่ที่ บริเวณจุดที่ตั้ง จำนวน
(แห่ง)
ปี พ.ศ.
ที่สร้าง
หมายเหตุ
2 สถานีอนามัยบ้านหนองชุมเห็ด 1 ระบบการทำงานแบบคันโยก
2 บ้านนายโชค พรหมวงศ์ 1
3 บ้านนางสาวปิยฉัตร ยอดเพชร 1
6 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 1
6 บ้านนายชู โคตรพันธ์ 1
6 ทางแยกบ้านนางแก้ว อาษาชาติ 1
7 มัสยัสยารูณมุสตฟา 1
7 บ้านนายอุเทน นวลฉวี 1
7 บ้านนายองอาจ สางทุกข์        1
9 บ้านนายบำรุง เหมรัตน์สกุล 1
11 บ้านนางสาวแต๋ว รัตนะ 1
11 บ้านนายแดง แซ่ลี้ 1
11 บ้านนายบุญวัง รุ่งโรจน์ 1
11 บ้านผู้ใหญ่สิริการย์ ชุติเลิศธนะรัตน์ 1
12 บ้านนางห่อ กุงพันธ์ 1
12 บ้านนาบไพรินทร์ พลเพลา 1
14 บ้านผู้ใหญ่สงวน สืบชาติ 1
รวม 17 แห่ง  
Message us