ลักษณะเศรษฐกิจ

อาชีพของประชาชน
     ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ การค้าขายจะทำกันเล็กน้อยภายในครอบครัว ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอื่น

รายได้ประชากร
     รายได้ประชากรส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร เฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี
     ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า

ธนาคาร แห่ง
โรงแรม แห่ง
ปั้มน้ำมันและแก๊ซ 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม แห่ง
โรงสี 6 แห่ง (ตั้งอยู่ หมู่ 2,3,4,6,7,9)

 

กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นในตำบลเกาะจันทร์
     มีทั้งหมด 15 กลุ่ม คือ

หมู่ที่ 2 กลุ่มทำเครื่องแกง
หมู่ที่ 3 กลุ่มมะม่วงโชคอนันต์
หมู่ที่ 4 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
หมู่ที่ 5 กลุ่มเย็บผ้าโหล
หมู่ที่ 6 กลุ่มทำเครื่องแกง,น้ำพริก
หมู่ที่ 7 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
หมู่ที่ 7 กลุ่มร้านค้าชุมชน(วัดปรกฟ้า)
หมู่ที่ 7 กลุ่มสานเข่งปลาทู
หมู่ที่ 8 กลุ่มเลี้ยงวัว
หมู่ที 8 กลุ่มทำขนมจีน
หมู่ที่ 8 กลุ่มทำน้ำพริกแม่สำราญ
หมู่ที่ 8 กลุ่มถักโคเช
หมู่ที่ 9 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
หมู่ที่ 10 กลุ่มร้านค้าชุมชน
หมู่ที่ 11 กลุ่มสานเข่งปลาทู
หมู่ที่ 12 กลุ่มทำสับปะรดกวน
หมู่ที่ 14 กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร
หมู่ที่ 14 กลุ่มสานเข่งปลาทู
หมู่ที่ 14 กลุ่มเย็บผ้าตุ๊กตา
หมู่ที่ 15   กลุ่มทำขนมไทย
Message us