ลักษณะเศรษฐกิจ

อาชีพของประชาชน
     ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ การค้าขายจะทำกันเล็กน้อยภายในครอบครัว ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอื่น

รายได้ประชากร
     รายได้ประชากรส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร เฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี
     ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า

ธนาคารแห่ง
โรงแรมแห่ง
ปั้มน้ำมันและแก๊ซ3แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
โรงสี6แห่ง (ตั้งอยู่ หมู่ 2,3,4,6,7,9)

 

กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นในตำบลเกาะจันทร์
     มีทั้งหมด 15 กลุ่ม คือ

หมู่ที่ 2กลุ่มทำเครื่องแกง
หมู่ที่ 3กลุ่มมะม่วงโชคอนันต์
หมู่ที่ 4กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
หมู่ที่ 5กลุ่มเย็บผ้าโหล
หมู่ที่ 6กลุ่มทำเครื่องแกง,น้ำพริก
หมู่ที่ 7กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
หมู่ที่ 7กลุ่มร้านค้าชุมชน(วัดปรกฟ้า)
หมู่ที่ 7กลุ่มสานเข่งปลาทู
หมู่ที่ 8กลุ่มเลี้ยงวัว
หมู่ที 8กลุ่มทำขนมจีน
หมู่ที่ 8กลุ่มทำน้ำพริกแม่สำราญ
หมู่ที่ 8กลุ่มถักโคเช
หมู่ที่ 9กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
หมู่ที่ 10กลุ่มร้านค้าชุมชน
หมู่ที่ 11กลุ่มสานเข่งปลาทู
หมู่ที่ 12กลุ่มทำสับปะรดกวน
หมู่ที่ 14กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร
หมู่ที่ 14กลุ่มสานเข่งปลาทู
หมู่ที่ 14กลุ่มเย็บผ้าตุ๊กตา
หมู่ที่ 15  กลุ่มทำขนมไทย
ติดต่อเรา