ลักษณะสังคม

ที่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด    โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด บ้านหนองชุมเห็ด
2 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม    บ้านเขาสัตตพรหม
3 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน   บ้านเจ็ดเนิน
4 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง   บ้านเนินทุ่ง
6 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า บ้านปรกฟ้า
7 โรงเรียนบ้านแปลง   บ้านแปลง
8 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว   บ้านเขาวังแก้ว
9 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่   บ้านโค้งประดู่

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดมีจำนวน 6 วัด คือ

วัดหนองชุมเห็ด  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2
วัดป่าโชติธรรม(เขาเอียง)    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3
วัดเจ็ดเนิน  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5
วัดปรกฟ้า  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7
วัดหนองบอน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9
วัดบ้านคลอง(วัดสายวารี) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 15

สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง คือ

สำนักสงฆ์สระตาพรหม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
สำนักสงฆ์โปร่งหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
สำนักสงฆ์ทับบริบูรณ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
สำนักสงฆ์หนองยายหมาด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
สำนักสงฆ์เขาวังแก้ว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
สำนักสงฆ์เขาลมเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

  • ศาลเจ้าแม่โป๊ยโป๊
  • ศาลหลวงเตี่ย

อุโบสถ จำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,3,7,15
มัสยิด จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 (มัสยิดอารุณมุสตอฟา)

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง คือ

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมเห็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ 0-3826-0657
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรกฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เบอร์โทรศัพท์ 0-3816-7050

มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดจำนวน 9 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 213 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7)    

ลานกีฬา / สนามกีฬา

     ชุมชน 1

     ชุมชนที่ 1 ไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน

     ชุมชน 2

       1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านหนองชุมเห็ด ที่ 2 หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านหนองชุมเห็ด ที่ 2 หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       3. เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รพสต. ม.2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

    ชุมชน 3

      1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่รร.บ้านเขาสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่รร.บ้านเขาสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 

ชุมชน 4

      ชุมชนที่ 4 ไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน

  ชุมชน 5

       1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.เจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.เจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       3. สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.เจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       4. สนามเปตอง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.เจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ชุมชน 6

       1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเนินทุ่ง ชุมชน 6 หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเนินทุ่ง ชุมชน 6 หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       3. สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเนินทุ่ง ชุมชน 6 หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       4. สนามเปตอง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเนินทุ่ง ชุมชน 6 หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

    ชุมชน 7

       1. สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง

          1) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          2) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า (จำนวน 11 คน)

        3) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า (จำนวน 7 คน)

       2. สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 แห่ง

          1) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          2) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า

      3. สนามตะกร้อ จำนวน 3 แห่ง

          1) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          2) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า

       3) ตั้งอยู่ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       4. สนามเปตอง จำนวน 2 แห่ง

          1) ตั้งอยู่ที่วัดปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          2) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า

        5. สนามฟุตซอล จำนวน 3 แห่ง

          1) ตั้งอยู่ที่ มัสยิสฮารุณมุสตาฟา ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          2) ตั้งอยู่ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          3) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

      6. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 2 แห่ง

         1) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

        2) ตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬา ชุมชนที่ 7 บ้านชุมชนปรกฟ้า

        3) ตั้งอยู่ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       7. สนามแบดมินตัน จำนวน 1 แห่ง

        1) ตั้งอยู่ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 ชุมชน 8

      ชุมชนที่ 8 ไม่มีลานกีฬา / สนามกีฬาในชุมชน

     ชุมชน 9

        1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านหนองยายหมาด ชุมชนที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

        2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 2 แห่ง

          1) ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านหนองยายหมาด ชุมชนที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          2) ตั้งอยู่ที่ ลานกีฬา บริเวณประปา หน้าตลาดหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

        3. สนามตะกร้อ จำนวน 2 แห่ง

          1) ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านหนองยายหมาด ชุมชนที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          2) ตั้งอยู่ที่ ลานกีฬา บริเวณประปา หน้าตลาดหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

        4. สนามแบตมินตัน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ลานกีฬา บริเวณประปา หน้าตลาดหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

     ชุมชน 10

       1. สนามเปตอง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านประธานชมรมเปตอง หมู่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

     ชุมชน 11

       1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       3. สนามตะกร้อ จำนวน 2 แห่ง

          1) ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          2) ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 4ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

      4. สนามเปตอง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

      5. สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

     ชุมชน 12

       1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       3. สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

      ชุมชน 13

        ชุมชนที่ 13 ไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน

      ชุมชน 14

       1. สนามฟุตบอล  จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านโค้งประดู่ ชุมชนที่ 14 หมู่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       2. สนามวอลเลย์บอล  จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านโค้งประดู่ ชุมชนที่ 14 หมู่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

       3. สนามตะกร้อ  จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านโค้งประดู่ ชุมชนที่ 14 หมู่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

Message us