ลักษณะสังคม

ที่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด บ้านหนองชุมเห็ด
2 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม บ้านเขาสัตตพรหม
3 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน บ้านเจ็ดเนิน
4 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง บ้านเนินทุ่ง
6 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า บ้านปรกฟ้า
7 โรงเรียนบ้านแปลง บ้านแปลง
8 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว บ้านเขาวังแก้ว
9 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ บ้านโค้งประดู่

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดมีจำนวน 6 วัด คือ

วัดหนองชุมเห็ด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2
วัดป่าโชติธรรม(เขาเอียง) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3
วัดเจ็ดเนิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5
วัดปรกฟ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7
วัดหนองบอน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9
วัดบ้านคลอง(วัดสายวารี) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 15

สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง คือ

สำนักสงฆ์สระตาพรหม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
สำนักสงฆ์โปร่งหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
สำนักสงฆ์ทับบริบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
สำนักสงฆ์หนองยายหมาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
สำนักสงฆ์เขาวังแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
สำนักสงฆ์เขาลมเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

  • ศาลเจ้าแม่โป๊ยโป๊
  • ศาลหลวงเตี่ย

อุโบสถ จำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,3,7,15
มัสยิด จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 (มัสยิดอารุณมุสตอฟา)

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง คือ

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมเห็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ 0-3826-0657
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรกฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เบอร์โทรศัพท์ 0-3816-7050

มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดจำนวน 9 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 213 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7)

ลานกีฬา / สนามกีฬา

ชุมชน 1

     ชุมชนที่ 1 ไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน

ชุมชน 2

1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านหนองชุมเห็ด ที่ 2 หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านหนองชุมเห็ด ที่ 2 หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รพสต. ม.2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

    ชุมชน 3

1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่รร.บ้านเขาสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่รร.บ้านเขาสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 

ชุมชน 4

ชุมชนที่ 4 ไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน

  ชุมชน 5

1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.เจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.เจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.เจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

4. สนามเปตอง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.เจ็ดเนิน ชุมชนที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ชุมชน 6

1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเนินทุ่ง ชุมชน 6 หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเนินทุ่ง ชุมชน 6 หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเนินทุ่ง ชุมชน 6 หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

4. สนามเปตอง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเนินทุ่ง ชุมชน 6 หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

    ชุมชน 7

1. สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง

1) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า (จำนวน 11 คน)

3) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า (จำนวน 7 คน)

2. สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 แห่ง

1) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า

3. สนามตะกร้อ จำนวน 3 แห่ง

1) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า

3) ตั้งอยู่ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

4. สนามเปตอง จำนวน 2 แห่ง

1) ตั้งอยู่ที่วัดปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2) อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนรร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า

5. สนามฟุตซอล จำนวน 3 แห่ง

1) ตั้งอยู่ที่ มัสยิสฮารุณมุสตาฟา ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2) ตั้งอยู่ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

6. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 2 แห่ง

1) ตั้งอยู่ รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2) ตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬา ชุมชนที่ 7 บ้านชุมชนปรกฟ้า

3) ตั้งอยู่ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

7. สนามแบดมินตัน จำนวน 1 แห่ง

1) ตั้งอยู่ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 ชุมชน 8

ชุมชนที่ 8 ไม่มีลานกีฬา / สนามกีฬาในชุมชน

     ชุมชน 9

1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านหนองยายหมาด ชุมชนที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 2 แห่ง

1) ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านหนองยายหมาด ชุมชนที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2) ตั้งอยู่ที่ ลานกีฬา บริเวณประปา หน้าตลาดหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. สนามตะกร้อ จำนวน 2 แห่ง

1) ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านหนองยายหมาด ชุมชนที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2) ตั้งอยู่ที่ ลานกีฬา บริเวณประปา หน้าตลาดหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

4. สนามแบตมินตัน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ลานกีฬา บริเวณประปา หน้าตลาดหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

     ชุมชน 10

1. สนามเปตอง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านประธานชมรมเปตอง หมู่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

     ชุมชน 11

1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. สนามตะกร้อ จำนวน 2 แห่ง

1) ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2) ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 4ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

4. สนามเปตอง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

5. สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านแปลง ชุมชนที่ 11 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

     ชุมชน 12

1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ รร.บ้านเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12 หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ชุมชน 13

ชุมชนที่ 13 ไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน

ชุมชน 14

1. สนามฟุตบอล  จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านโค้งประดู่ ชุมชนที่ 14 หมู่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. สนามวอลเลย์บอล  จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านโค้งประดู่ ชุมชนที่ 14 หมู่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. สนามตะกร้อ  จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านโค้งประดู่ ชุมชนที่ 14 หมู่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

Message us