ลักษณะที่ตั้ง

ที่ตั้ง
     เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ 7 ถนนเกาะจันทร์ – ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากอำเภอเกาะจันทร์ ประมาณ 7.8 กิโลเมตร

เนื้อที่และอาณาเขต
     เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ 182.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,790 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ภูมิประเทศ
     ตำบลเกาะจันทร์ มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบเนินลูกคลื่น พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน มะม่วง ขนุน ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์ม มีลำคลองไหลผ่าน 1 สาย (คลองหลวง) มีอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านสระตาพรหม และ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร

การเมืองการปกครอง แบ่งเป็น 14 หมู่บ้าน แยกเป็น

หมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด
หมู่ที่ 3 บ้านสระตาพรหม
หมู่ที่ 4 บ้านเจ็ดเนิน
หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งหิน
หมู่ที่ 6 บ้านเนินทุ่ง
หมู่ที่ 7 บ้านปรกฟ้า
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฟบ
หมู่ที่ 9 บ้านหนองยายหมาด
หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะนาว
หมู่ที่ 11 บ้านแปลง
หมู่ที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว
หมู่ที่ 13 บ้านเนินตะแบก
หมู่ที่ 14 บ้านโค้งประดู่
หมู่ที่ 15 บ้านคลอง
หมู่
ที่
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน เบอร์โทรศัพท์
ชาย หญิง รวม ครัว
เรือน
2 บ้านหนองชุมเห็ด 457 407 864 258 นายสุพัฒน์ ทิวาวัลย์ 08-9831-7746
3 บ้านสระตาพรหม 716 682 1,398 456 นายนพดล  ไกรกิจฟุ้ง 08-7533-0496
4 บ้านเจ็ดเนิน 685 683 1,368 320 นายชำนาญ ลำจวน 08-1982-1349
5 บ้านโปร่งหิน 597 594 1,191 314 นายธนพล เตริริ 08-7136-6215
6 บ้านเนินทุ่ง 474 437 911 218 นายนุกูล สุดถิ่น
(กำนันตำบลเกาะจันทร์)
08-9834-4134
7 บ้านปรกฟ้า 713 699 1,412 385 นายเกียรติณรงค์ชัย ฉิมพลีกุล 08-9931-7763
8 บ้านหนองแฟบ 511 425 936 232 นายละเวง  มิ่งสอน 08-9831-9906
9 บ้านหนองยายหมาด 498 517 1,015 287 นายธนกรณ์  รื่นรมณ์วารี 06-2671-3557
10 บ้านหนองมะนาว 632 623 1,255 295 นางกันนิกา  ทีปกากร 08-4783-5573
11 บ้านแปลง 606 586 1,192 271 นางปวิตาธรณ์  เกตุภัทรภณ 08-1762-5439
12 บ้านเขาวังแก้ว 350 376 726 179 นายนริส  รุ่งเสถียร 08-1761-6219
13 บ้านเนินตะแบก 414 400 795 206 นางสาวปราณี  เจริญ 08-4866-5838
14 บ้านโค้งประดู่ 251 251 479 127 นายปังอัว  เลิศกิจเจริญผล 08-60414975
15 บ้านคลอง 349 288 637 141 นายพิเชษฐ์  ปานแสงทอง 08-1752-0331
 รวม 7,253 6,968 14,221 3,697    
 

Message us