รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

  • รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

  • รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562


  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563


  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564


Message us