ข้อมูลการประชุมประชาคม

  • รายงานผลการจัดทำโครงการประชาคมเมือง

  • โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • ภาพโครงการที่ได้มีการดำเนินการจากกการประชุมประชาคม

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโค้งประดู่-ไร่เสธ์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 14

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี-บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน หมู่ที่ 13

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแปลง ซอย 4 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 11

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านลุงอินทร์ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองบอน ซอย 1 หมู่ที่ 9

6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายบ้านนายแก้ว หมู่ที่ 4

7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายบ้านนายโส กุดแถลง หมู่ที่ 5

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 15

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านใหม่ สันติสุข ซอย 1 หมู่ที่ 8

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4 หมู่ที่ 6


Message us