รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

Message us