รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) รอบ 6 เดือน (เมษายน 2562)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) รอบ 6 เดือน (เมษายน 2563)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) รอบ 6 เดือน (เมษายน 2564)


  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2565)


Message us