กิจการสภาเทศบาล

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562   วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562   วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ครั้งแรก  วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564


 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564


 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564

 • หนังสือเชิญประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า พ.ศ.2564

 • ระเบียบสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565


 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565


 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565


 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566


 • หนังสือแจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566


 • หนังสือแจ้งประชุมสภาพร้อมระเบียบวาระการประชุม สำหรับผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 • หนังสือการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า (ประธานชุมชน/ประชาชน) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง สมัยการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง สมัยการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 • รายชื่อผู้รับหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง สมัยการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566

 • หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

 • หนังสือเชิญผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง สมัยการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง สมัยการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2567

 • หนังสือแจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 • หนังสือแจ้งประชุมสภาพร้อมระเบียบวาระการประชุม สำหรับผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 • หนังสือแจ้งประชุมสภาพร้อมระเบียบวาระการประชุม สำหรับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง สมัยการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567

 • หนังสือแจ้งประชุมสภาพร้อมระเบียบวาระการประชุม สำหรับผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 • หนังสือแจ้งประชุมสภาพร้อมระเบียบวาระการประชุม สำหรับผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 • หนังสือแจ้งประชุมสภาพร้อมระเบียบวาระการประชุม สำหรับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567

Message us