รายงานกิจการสภาเทศบาล

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562   วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562   วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

 • สรุปมติสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ครั้งแรก  วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564


 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564


 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564

 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564

 • หนังสือเชิญประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า พ.ศ.2564

Message us