รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

  • รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ห้วงระยะเวลา 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ห้วงระยะเวลา  1  ตุลาคม  2560 – 31  มีนาคม  2561)

  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ห้วงระยะเวลา  1  เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ห้วงระยะเวลา  1  ตุลาคม  2561 – 31  มีนาคม  2562)

  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ห้วงระยะเวลา  1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563)

  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ห้วงระยะเวลา  1  ตุลาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564)

  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ห้วงระยะเวลา  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565)

Message us