รัฐบาล รณรงค์งดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา..ไอเดียเจ๋ง “ค้นฅน เลิกเหล้าฯ” สแกนหาผู้ติดเหล้าเบียร์ มาบําบัดรักษาฟรี

คณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้ “วันเข้าพรรษาของทุกปี” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนงดด ื่มสุราตลอด 3 เดือนช่วงเข้าพรรษา และนําไปสู่การลด ละ เลิกดื่มสุรา

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปริณายก ทรงประทานโอวาทเนื่องในวันง ดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ มีใจความสำคัญว่า “การดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมา ททั้ง 6 ประการ

คือ ความเสื่อมทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดแห่งโรค เป็นเหตุเสียชื่อเสียง เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา”

ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลก อฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐ กิจของประเทศ เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยกว่า 200 โรค ส่งผลให้เสียชีวิตปีละ 22,672 ราย

นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวท ี่มีสมาชิกดื่มสุรามีค่าใช้ จ่ายสําหรับเครื่องดื่มประเ ภทนี้ถึงร้อยละ 6 – 8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และรายงานศูนย์วิจัยปัญหาสุ ราร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพั ฒนาสังคมและธุรกิจ พบว่า การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใ นช่วงเข้าพรรษาปี 60 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ าหมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความกังวลต่อสถานการณ์การ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนไทย ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข ้องดำเนินมาตรการควบคุมเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ตามยุทธศาส ตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาต ิอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไ ม่ให้เยาวชนและสตรีเข้าถึงแ อลกอฮอล์ได้โดยง่าย

และมอบคําขวัญเนื่องในวันงด ดื่มสุราแห่งชาติ ปีนี้ว่า “ลดละเลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข” หากครอบครัวเข้มแข็ง อยู่ดี กินดี มีความสุข เยาวชนก็จะไม่ไปพึ่งพาการดื ่มสุราหรือยาเสพติดชนิดอื่น  อัตราการเพิ่มขึ้นของนักดื่ มหน้าใหม่จะลดลง

กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายและม าตรการทางสังคม เพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักขอ งธุรกิจแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษาได้จัดทําโค รงการ “ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา” ค้นหาประชาชนผู้มีปัญหาจากก ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการในสถานบริการ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกร ะดับ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ และเข้าสู่ระบบบําบัดรักษา ให้สามารถ ลด ละ เลิก ดื่ม และลดอันตรายจากการดื่มเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม  คือ ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือ นตุลาคม 2561 โดยมีเป้าหมายคัดกรองผู้มาร ับบริการสุขภาพที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ล้านคน ในคลินิกผู้ป่วยนอกและหอผู้ ป่วยในของสถานพยาบาลทุกระดั บ (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล รวมถึงสถานพยาบาลในสังกัดกร มการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค) หลังจากเริ่มดำเนินการไปแล้ วจะมีการติดตามและประเมินผล เป็นระยะ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง ต่อไป

บริการคัดกรองดังกล่าว มุ่งค้นหาผู้ที่มีปัญหาจากก ารดื่มสุราให้ครอบคลุมมากขึ ้น เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ด้วยบำบัดตามความรุนแรงในแต ่ละบุคคล ทำให้ประชาชนสามารถ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮ อล์ มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ ได้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับบริ การได้ที่สถานพยาบาลสังกัดก ระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่ว ประเทศ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไ ด้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 0 2590 3032 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

หรือท่านใดมีความประสงค์ “ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุ รา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งช าติ” ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ 

https://tas.go.th/

ด้วยความปราถนาดีจาก..กองสา ธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us