มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

  • นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม

  • ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

  • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี


  • ประมวลจริยธรรม


  • แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม


  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


  • องค์กรคุณธรรมต้นแบบเทศบาลเมืองปรกฟ้า


  • บุคลากรดีเด่นเทศบาลเมืองปรกฟ้า


Message us